O nas

ZAWIADOMIENIE
O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW
EWANGELICKIEGO STOWARZYSZENIA KULTURY 

Zarząd Ewangelickiego Stowarzyszenia Kultury na podstawie § 24 ust. 1 i 3 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków EStoK na dzień 28 czerwca 2019 roku, w pierwszym terminie na godz. 16:00, w drugim terminie na godz. 16.15. 

Miejsce Walnego Zgromadzenia: lokal EStoK, Łódź.

Zarząd ustala następujący porządek dzienny Walnego Zgromadzenia Członków EStoK: 

 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków EStoK; 
 2. Przyjęcie porządku obrad ustalonego przez Zarząd EStoK; 
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Mandatowej oraz protokólanta; 
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków EStoK, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał; 
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku; 
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności oraz przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018; 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018 i o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego EStoK za 2018 rok; 
 8. Dyskusja o założeniach programowych działania na następny rok; 
 9. Przyjęcie założeń programu działania SWS na najbliższy rok; 
 10. Przyjęcie uchwał 
 11. Wolne wnioski; dyskusja;
 12. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Załączniki do zawiadomienia:
Informacje do pobrania (plik pdf)
Wprowadzenie do pobrania (plik pdf)
Rachunek do pobrania (plik pdf)
Bilans do pobrania (plik pdf)

 Statut

Statut do pobrania (plik doc)

 
Deklaracja członkowska

Deklaracja-członkowska-EStoK do pobrania.

Po czytelnym wypełnieniu prosimy odesłać pocztą tradycyjną na adres podany w zakładce Kontakt.

 

       RODO

RODO

 

Zarząd Ewangelickiego Stowarzyszenia Kultury

Artur Michalski – Prezes Zarządu

Anna Seemann-Majorek – Wiceprezes Zarządu

Bożena Bednarek-Tworkiewicz – Skarbnik Zarządu

 

Komisja Rewizyjna Ewangelickiego Stowarzyszenia Kultury

Jose Repetto Sałajczyk

Piotr Viebig

Łukasz Baldowski